Plechová garáž - potřebuje stavební povolení?

26.8. 2016

Chtěli byste si pořídit novou plechovou garáž, ale nevíte přesně, jak je to se stavebním povolením? Poradíme Vám.

GARÁŽ DO 25M² ZASTAVĚNÉ PLOCHY

Garáž do 25m² zastavěné plochy nevyžaduje podle §103 odst.1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář "Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu" je přílohou č.9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.

K oznámení se přiloží:

- výpis o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí
- katastrální situace s označenou dotčenou parcelou
- situace se zakreslenou garáží okótovanou od hranic pozemku a budov
- podpisy sousedů na situacigrafické přílohy ve 2 (případně 3) vyhotoveních případně další doklady podle požadavku stavebního úřadu
- grafické přílohy k oznámení upřesňuje vyhláška č. 503/2006 Sb. následovně:

„jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresu podle jeho charakteru zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů."

Zákon ani prováděcí vyhlášky nepožadují. aby přílohou žádosti o „Oznámení ...." byla projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem. Postačuje prospekt výrobce nebo dodavatele, kde je zakreslen půdorys, pohledy na fasády a technický popis. Elektroinstalace se nepředkládá.

GARÁŽ NAD 25 M² ZASTAVĚNÉ PLOCHY

Garáž přes 25m2 zastavěné plochy vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení, stavební úřad může obě řízení provést jako sloučené. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře, kde je mimo jiné uvedeno taxativně: projektová dokumentace stavby. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Na každou plechovou garáž s konkrétními rozměry musí být vypracována autorizovaným projektantem individuelní projektová dokumentace v rozsahu podle vyhlášky včetně situace jejího umístění.

Tip: Některé firmy v rámci péče o zákazníka nabízejí vypracování projektu zdarma, např. Rekers, Siebau.

Další

v diskusi je 0 příspěvků